بازرسی به روش رادیوگرافی RT

بازرسی به روش رادیوگرافی RT

بازرسی به روش رادیوگرافی RT

بازرسی به روش رادیوگرافی RT

19صفحه فایل PDF وتمام نکات مفید به صورت مختصر ومفید

از تست رادیگرافی جوش اشعه ایکس برای بازرسی وتست جوش مواد فلزی و غیر فلزی و کامپوزیت‌ها استفاده می شود به طور کلی مواد نازکتر ودارای تراکم کمتر و از رادیوگرافی گاما عموماً برای مواد ضخیم و متراکم تر با چگالی بالا استفاده می‌شود. این روش از بازرسی جوش برای تمامی اشکال و فرمها به کار می‌رود؛ ریخته‌گری، جوش، قطعات الکترونیکی، صنایع هوایی، دریایی و خودروسازی و در جایی که نمی توان از اشعه ایکس استفاده کرد از اشعه گاما برای تست رادیگرافی جوش استفاده می شود.

همانطور که در شکل مشخص است در نواحی که تیره است تابش بیشتری از اشعه را دریافت کرده است و مناطقی که روشن تر است تابش و نفوذ کمتری صورت گرفته است و نشان دهنده وجود ناپیوستگی و حفره می باشد.